เงื่อนไข

การเข้าใช้งาน

[360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์]

แนะนำ

[360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์] (“[Nikki]” หรือ “ผลิตภัณฑ์”) คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเวอร์ชั่นไทยของเกมมือถือ[奇迹暖暖]สืบเนื่องมาจากการพัฒนาและผลิตโดย [Suzhou Diezhi Network Technology Co., Ltd.] และถูกให้บริการแต่เพียงผู้ด้วยภายใต้อำนาจของบริษัท VNG (“VNG”).

ในกรณีที่ผู้เล่นไม่เห็นหรือยองรับข้อตกลงทั้งหมดไม่ว่าจะข้อใดก็ตาม ผู้เล่นกรุณาไม่ใช้หรือเล่นผลิตภัณฑ์เกมนี้[360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์] และลบเกมออกจากอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้เล่นโดยทันที

หากผู้เล่นทำการใช้หรือเล่นผลิตภัณฑ์เกมนี้[360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์] นั่นหมายความว่าผู้เล่นได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว เงื่อนไขทั้งหมดนี้รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข หรือการการกระทำใดๆทั้งสิ้นตามแต่ในช่วงเวลา

คำนิยาม

ขอบเขตของคำนิยามของเงื่อนไขการใช้งาน คำหรือวลีที่เขียนตัวหนานี้มีความหมายและคำนิยามตามข้อมูลด้านล่าง ยกเว้นว่าคำหรือวลีเหล่านี้จะถูกใช้หรือเข้าใจในบริบทอื่น “เกมส์” หรือ “ผลิตภัณฑ์”: คือเกมส์อินเตอร์เน็ต [360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์].

เว็บไซต์หลัก”: คือ [http://nikkith.vnggames.com/]

กฏและกติกาการเล่น”: คือเงื่อนไข กฏข้อปฏิบัติตามคำนิยามทั้งหมดตามที่ได้กล่าวในเงื่อนไขการใช้งานและหรือแจ้งให้ทราบ ข้อมูลข่าวสารในเกมส์ที่บริษัท VNG เป็นผู้แจ้งในเกมส์และหรือในเว็บไซต์หลัก

ข้อมูล”: คือเนื้อหาหรือข่าวสารที่ได้จัดสร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผู้เล่นเข้าร่วมหรือใช้ผลิตภัณฑ์เกมนี้ (server)

ข้อมูลส่วนตัว”: คือข้อมูลที่ถือยืนยันความเป็นส่วนตัวตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ4 ของเงื่อนไขการใช้งาน

บัญชีและการเข้าใช้งาน

เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ ผู้เล่นจะต้องมีบัญชีเพื่อใช้ในการเข้าเล่น การสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้งานสามารถทำตามวิธีด้านล่างนี้:

ใช้วิธีการเข้าเล่นทันทีหรือบัญชีที่ผูกกับ(Line, Apple ID, Facebook) (หลังจากนี้จะทำการเรียกว่า “บัญชีผูก”) ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา เกมส์จะอนุญาติให้ผู้เล่นสามารถใช้บัญชีผูกเพื่อเช้าเง่น อย่างไรก็ตามผู้เล่นจำเป็นจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดทั้งหมด ในขณะเดียวกันผู้เล่นจำเป็นจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดด้วยตัวเองหากเข้าเล่นผ่านบัญชีผูก

เข้าเล่นโดยใช้วิธี “เข้าเล่นทันที” ในครั้งแรก ในกรณีนี้บัญชีการเข้าเล่นเกมส์จะเชื่อมข้อมูลการอุปกรณ์ของผู้เล่น ผู้เล่นจะต้องยืนยันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวตามที่ตัวเกมส์ร้องขอ

เพื่อที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ของผู้เล่น VNGแนะนำผู้เล่นควรเข้าเล่นผ่านบัญชีFacebook หรือบัญชีผูกอื่นๆของผู้เล่น VNGจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามคำเรียกร้องของผู้เล่นได้ หากผู้เล่นไม่สารถยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีได้

การรวบรวมและข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น

ตามข้อกฏหมายและเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้เล่นอย่างดีที่สุดสำหรับปัญหาในบัญชีการเล่นเกม ในขณะที่ผู้เล่นเข้าใช้งาน ผู้เล่นควรที่จะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามนี้:

ชื่อ นามสุกล;

วันเดือนปี เกิด;

ที่อยู่ปัจจุบัน;

เลขบัตรประชนหรือพาสปอร์ต วันที่ออก และสถานที่ออกบัต;

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ออกบิล(หากมี)

ในกรณีที่ผู่เล่นให้ครบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น VNG มีอำนาจ (i) ปฏิเสธการให้บริการ; (ii) หยุดให้บริการหรือจำกัดหรือห้ามไม่ห้ามใช้งานทั้งหมด ลบบัญชีผู้เล่นและข้อมูลในเกมทั้งหมด ลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ล็อคบัญชีผู้เล่น; และหรือ (iii) ปฏิเสธการยอมรับ การแก้ปัญหา การร้องเรียน ร้องขอ หรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และหรือบัญชีของผู้เล่น

VNG จะทำการใช้อุปกรณ์ป้องกันความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้เล่น แต่ในกรณีที่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย สำนักงาน อัยการ หรือองค์กรรัฐบาลที่เกี่ยวข้องร้องขอข้อมูล VNG จะส่งข้อมูลของผู้เล่นให้กับหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น

การตั้งชื่อตัวละคร ผู้เล่นจะต้องตั้งชื่อตัวละครในบัญชีเกมให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่ได้เผยแพร่ ที่นี่.

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า VNG และหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่สาม ที่ร่วมมือกับVNG สามารถนำข้อมูลที่ผู้เล่นได้ให้ไว้กับทางบริษัทสามารถส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างเช่น ข้อความเบอร์โทรศัพท์ (email) หรือช่องทางต่างๆที่สามารถส่งข้อมูลให้กับผู้เล่นได้ ในกรณีนี้ บุคคลหรือหน่วยงานที่สามที่ร่วมมือกับ VNG (หากมี) จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นด้วยเช่นกันกับ VNG.

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับในการหลีกเลี่ยงกรณีที่บัญชีผู้เล่นสูญหายหรือถูกแทรกแซงหรือขโมย (hack) ผู้เล่นจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้น(ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจ) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี รหัส กับใครทั้งสิ้น รวมถึงคนสนิทของผู้เล่น ในขณะเดียวกันหากผู้เล่นพบหรือสงสัยว่ามีการเข้าใช้งานอย่างไม่พึงประสงค์ ผู้เล่นสามารถ (i) เปลี่ยนรหัสโดยทันที และหรือ (ii) แจ้งทางVNGและปฎบัติตามขั้นตอนที่จำเป็น เช่นการล็อคบัญชีหรือระงับการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบัญชีของผู้เล่น รวมจนถึงการให้ความร่วมมือกับทางVNG

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับการป้องกันและอัพเกรดการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น VNGมีอำนาจในการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการป้องกันรักษา แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าบัญชีของผู้เล่นจะไม่สูญหายหรือถูกถูกhack และVNGได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆให้กับผู้เล่นในกรณีดังกล่าว

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า การอัพเกรดประสิทธิภาพในการใช้งานและทรัพย์สินของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถเข้าเล่นหรือใช้งานได้ภายใน (6)เดือน นับจากการเข้าใช้งานครั้งแรก VNGมีอำนาจ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ลบบัญชีและข้อมูลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของผู้เล่น

เพื่อเป็นการให้ VNG บริการผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ผู้เล่นได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลทั้งหมดและอนุญาติให้ VNGมีอำนาจในการเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางระบบผลิตภัณฑ์และหรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ของผู้เล่นทั้งหมด VNGจะทำการเก็บรักษาข้อมูลตามนโยบายการรักษาข้อมูลทั้งหมดของVNG

การให้บริการในการใช้งาน

หากผู้เล่นตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นและในตัวผลิตภัณฑ์ VNGให้สิทธิ์ผู้เล่นแบบไม่เพียงหนึ่งเดียวในการใช้บริการทั้งหมดในการใช้บริการตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่สามารถให้อำนาจการแลกเปลี่ยน ซื้อขายใดๆทั้งสิ้นให้กับผู้เล่น

นอกเหนือจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวมาใน 5.1 VNGมีอำนาจในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า รหัสผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณสมบัติ เสียงในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว รวมไปถึงอำนาจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์เกมส์อีกด้วย และผู้เล่นจะไม่ทำการใดๆนอกเหนือจากเงื่อนในข้อย่อย5.1 ของข้อ5 หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VNG

ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า:

ในกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการผลิตภัณฑ์เกมส์ เพื่อเป็นการให้บริการอย่างดีที่สุด VNG มีอำนาจในการอัพเดตข้อมูล เพิ่มเติม แก้ไข ลบช้อมูลหรือฟังค์ชั่นทั้งหมดในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้เล่นยังใช้งานต่อ นั่นหมายความว่าผู้เล่นได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่ผู้เล่นไม่เห็นด้วย ผู้เล่นจะต้องหยุดใช้งานทันที ไม่เข้าระบบ ลบผลิตภัณฑ์ออกจากอุปกรณ์ของผู้เล่น ในกรณีนี้ VNG จะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบบัญชีของผู้เล่นในทุกกรณี

เพื่อการยกระดับความเร็วและประสบกรณ์ในการใช้งานอย่างดีที่สุด VNG มีอำนาจในการลบข้อมูลเก่าทั้งหมดของผู้เล่นได้ตลอดเวลา

VNG จะใช้วิธีหรืออุปกรณ์ทุกชนิดในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานของผู้เล่นให้เกิดประสบการณ์การใช้งานอย่างดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามหากมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในตัวผลิตภัณฑ์(i) การถูกแทรกแซง (ii) bug (iii) สูญหายหรือมีการใช้ชื่อตรงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ VNGจะใช้วิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม (ตามที่รับอนุญาติ) ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขโดยที่ผู้เล่นเห็นด้วยกับVNGในทุกๆกรณี

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี คุณสมบัติ สูตรต่างๆ ในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์ต่างเป็นข้อมูลลับ ด้วยเหตุนี้VNGไม่มีหน้าที่ในการบอกข้อมูลใดๆทั้งหมดให้กับผู้เล่นไม่ว่าวิธีใดก็ตาม

เพื่อเป็นการให้บริการอย่างดีที่สุดและไม่หยุดหยั่งในการพัฒนา VNG มีอำนาจในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติจำลอง ผลิตภัณฑ์จำลอง ของรางวัลในผลิตภัณฑ์ที่ผู้เล่นกำลังใช้งานอยู่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้เล่นจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นกับ VNG

ตัวเกมส์ให้บริการในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เล่น ผู้เล่นจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรแกรมหรือตัวจำลอง ของรางวัลและ Point ในเกมส์ ไม่ใช่ทรัพย์สิน ไม่มีค่า ไม่สามารถแลกกับมาเป็นเงินหรือเวาชเชอร์หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าได้ ด้วยเหตุนี้ ในกรณีถ้าบัญชีของผู้เล่นถูกลบหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม) ทั้งโปรแกรมหรือตัวจำลอง ของรางวัลและPoint ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกลบอย่างทันทีและดำเนินการตามกฏหมาย(หากมี) และVNGไม่มีหน้าที่ชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นทั้งเงินสดหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า VNGจะประกาศและให้ข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นตามข้อกฏหมายตลอดระยะเวลา

โปรโมชั่นลดราคาในผลิตภัณฑ์เกมส์ กิจกรรมต่างๆผลิตภัณฑ์เกมส์ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในหน้าหลักของผลิตภัณฑ์เกมส์ และหรือเว็บไซต์หลักเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโปรโมชั่นหรือข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้ถูกผยแพร่จากตัวผลิตภัณฑ์หรือช่องทางหลักตามีท่กล่าวข้างต้นหากมีการฉ้อโกงหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่น VNG จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เล่นใดๆทั้งสิ้น

VNG จะยอมรับแค่การชำระเงินผ่านช่องทางของ VNG หรือถูกให้บริการแนะนำหรือเผยแพร่ในตัวผลิตภัณฑ์เกมส์ และหรือเว็บไซต์หลักเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เล่นชำระผ่านทางอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น VNG จะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามที่เกิดหลังจากที่ชำระเงินสำเร็จและ VNG ได้รับข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าบัญชีของผู้เล่นในผลิตภัณฑ์เกมส์แล้ว แต่หลังจากนั้นบริษัทตัวกลางที่ดำเนินการชำระเงินแจ้งรีฟันด์ (ตามคำเรียกร้องของเจ้าของบัตร) VNG จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและชดเชยตามจำนวนที่ได้ตรวจสอบเข้าในบัญชีของผู้เล่นและจะหักตามจำนวนเงินที่ผู้เล่นได้ใช้งานแล้ว ในกรณีที่ผู้เล่นได้รับเงินไม่ตรงกับที่ได้ทำการชำระ(เนื่องจากผู้เล่นมีการใช้งานแล้ว) VNG มีอำนาจในการหักเงินในการชำระเงินครั้งถัดไปหรือเรียกคืนไอเทมต่างๆในผลิตภัณฑ์เกมส์ที่ผู้เล่นได้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆขึ้นอยู่กับความรุนแรง ผู้เล่นอาจถูกล็อคลัญชีถาวร

การละเมิดและกติกาการจัดการ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎของเกมคุณจะไม่ดำเนินการใดต่อไปนี้:

ใช้ประโยชน์จากเกมเพื่อ:

ต่อสู้กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม; ก่อให้เกิดความอคติต่อความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยของสังคม; เป็นอันตรายต่อกลุ่มคนพื้นเมือง; ชวนให้เกิดสงคราม,การก่อการร้าย; ก่อให้เกิดความแตกแยก ความขัดแย้งระหว่างประชาชน เชื้อชาติ ศาสนา;

โฆษณาชวนเชื่อ ปลุกระดมความรุนแรง ล่วงละเมิด เกิดความเสื่อมทราม อาชญากรรม ภัยสังคม เชื่อเรื่องโชคลาง ผิดจารีตและประเพณีของชนกลุ่ม;

เปิดเผยความลับของรัฐบาล ความลับทางการทหาร, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความลับอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด;

บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียงของผู้จัด เกียรติและศักดิ์ศรีส่วนบุคคล;

การโฆษณา โฆษณาชวนเชื่อ, ซื้อขายสินค้า บริการในเกม โดยเฉพาะสินค้า บริการที่ผิดกฏหมาย; เผยแพร่สิ่งพิมพ์ วรรณกรรม ศิลปะ สิ่งตีพิมพ์ต้องห้าม;

องค์กรปลอม, ส่วนบุคคลและกระจายข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรและบุคคล

ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ VNG และผู้พัฒนาส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์;

แก้ไข ดัดแปลงรหัส ทำซ้ำรหัสของผลิตภัณฑ์ หรือใช้วิธีการอื่นๆเพื่อแสดงรหัสเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์;

Scan ตรวจสอบ ทดสอบเพื่อตรวจสอบ หรือ หาข้อผิดพลาด (bug) หรือ ข้อผิดพลาดที่มีของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย;

ดำเนินการคัดลอก แก้ไข เพิ่มเติม ลดลง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพการดำเนินการของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้น และจัดเก็บไว้ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลโต้ตอบ (server) และ client ในกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่จำกัดที่ plug-in, auto หรือระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือของฝั่งที่สามในขณะที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทาง VNG เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า;

ใช้งาน ให้เช่า ให้ยืม คัดลอก แก้ไข เชื่อมต่อ ถ่ายโอน เผยแพร่หรือสร้าง website, microsite ต่างๆ … สำหรับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ VNG เป็นผู้ถือสิทธิ์ หรือ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ จำหน่าย หรือเปิดตัว;

สร้างพวก website, microsite เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือมีความคล้ายคลึง หรือ เหมือนกับผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับการดำเนินการ ใช้เกม:

การใช้บัญชีรหัสผ่านของผู้เล่นอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาต.

ทำการค้าขาย แลกเปลี่ยนไอเทม สินค้า คะแนนในเกม หรือบัญชีเกม ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือ เพชร

ทำลายความยุติธรรมในเกมโดย (i) ใช้ประโยชน์ – ไม่ว่าจงใจหรือไม่ – ข้อผิดพลาดในเกมต่างๆ ข้อบกพร่องในเวอร์ชั่นต้นฉบับ การออกแบบเกมเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงหรือกระทำการใดๆที่ละเมิดกฏของเกม (ii) ใช้ซอฟต์แวร์ แอพลิเคชั่น และ/หรือ อุปกรณ์ ที่สามเพื่อแทรกแซงในเกม และ/หรือระบบ Game Server และ/หรือ (iii) การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎของเกม

การเก็งกำไร, ผลประโยชน์ของหน่วยงานผิดกฏหมายสินค้าปลอมในเกม และ/หรือ ใช้หน่วยงานปลอม สินค้าปลอม ทีร่สร้างขึ้นโดยขัดต่อกฏของเกม

ด้วยวิธีการดังกล่าว หรือ วิธีการอื่นๆ เพื่อฉ้อโกง ไม่ปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฏหมาย

สนทนาหรือแสดงความคิดเห็น ทางการเมือง ศาสนาหรือชาติพันธุ์ในเกม

พูดเกี่ยวกับ คำหยาบคาย และ/หรือ มีกิริยา คำพูด ที่ล่วงละเมิด หรือคำพูดที่ส่งผลถึงเกียรติ ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีขององค์กรหรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือนอกเกม

การดำเนินการจูงใจ ล่อลวง ชักจูง ผู้เล่นรายอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกง

แอบอ้าง หรือพยายามทำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคนอื่น และ/หรือคนอื่น (ไม่ใช่คุณ) ในเกม

พนักงาน คนงาน หรือผู้ร่วมงานของ VNG.

ไม่ว่าการกระทำใดๆ คำพูด ท่าทางหรือทัศนคติ ที่เป็นการทำลายศักดิ์ศรี เครื่องหมายทางการค้าของเกม หรือ VNG.

การดำเนินการที่ก่อให้เกิดการรบกวน ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยใดๆ สำนักงานตัวแทน สถานที่ธุรกิจไหนก็ตามของ VNG และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง VNG.

มีคำพูด ท่าทางหรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อร่างกาย ชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี หรือคุกคามต่อพนักงาน ลูกจ้าง (ไม่ว่าจะเป็นพนักงามพาร์ทไทม์ และผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่)ของ VNG.

การกระทำอื่น ๆ (i) เป็นการละเมิดกฎหมาย (ii) ขัดกับประเพณีอันดีงามของชาวเวียดนาม (iii) ขัดแย้งกับชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์ปกติ และ/หรือกฎการเล่นเกมออนไลน์

สำหรับการละเมิดกฎของเกม VNGมีสิทธิ์ในตัวเองและ/หรือผ่านระบบ คุณลักษณะของเกม เพื่อจัดการกับการละเมิด ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการละเมิด อาจกระทำในรูปแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

คำเตือน: ใช้สำหรับผู้ที่กระทำผิดครั้งแรกและมีผลกระทบต่อเกมไม่มาก และ/หรือผู้เล่นรายอื่น

ตำหนิ: ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกกล่าวเตือนไปแล้ว แต่ไม่แก้ไข และ/หรือกระทำผิดซ้ำ หรือ ละเมิดข้อกำหนดของส่วนย่อย (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ข้อ (c), ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้.

การลบ และ/หรือ ลบหน่วยงานปลอม สินค้าปลอมในเกม: ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกตำหนิแต่ไม่แก้ไข และ/หรือกระทำผิดซ้ำ และ/หรือละเมิดข้อกำหนดของส่วนย่อย (iii), (iv), (v) ข้อ (c), ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ล็อคบัญชีแบบมีเวลากำหนด (ระยะเวลาที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิด): ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกตำหนิ และ/หรือ ถูกจัดการตามข้อกำหนด (c) ย่อย 6.2 สิ่งนี้ไม่ได้รับการแก้ไข และ/หรือ ถูกทำให้แย่ลง หรือ ละเมิดข้อกำหนดของส่วนย่อย(xii), (xiii) ข้อ (c) ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ล็อคบัญชีแบบถาวร : ใช้สำหรับการดำเนินการที่ถูกจัดการตามข้อกำหนด (d) ย่อย 6.สิ่งนี้ไม่ได้รับการแก้ไข และ/หรือ ถูกทำให้แย่ลง หรือ ละเมิดข้อกำหนดของ(a), (b), ย่อย (i), (ii), (xiv) ข้อ (c), ย่อย 6.1 ข้อ 6 ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

การถ่ายโอนเอกสารไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องความผิดทางอาญาหรือการลงโทษ: ใช้สำหรับการละเมิดความผิดทุกอย่างที่มีโทษทางอาญา

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดข้างต้น ในบางสถานการณ์ที่พิเศษ VNG มีสิทธิที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติม หรือในเวลาเดียวกันต้องใช้มาตรการจัดการเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกัน และ/หรือ สร้างความมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมของเกมจะดี ยุติธรรม

ในสถานการณ์ที่ VNG ตรวจพบ และ/หรือ ได้รับการร้องเรียน การบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎของเกมของคุณ และ/หรือ บัญชีในเกมของคุณแล้ว ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและระดับของการละเมิด ที่VNG มีสิทธิ์จัดการแต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดในเกม; ในขณะเดียวกัน VNG มีสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) เผยแพร่ชื่อบัญชีของคุณ , รูปแบบการจัดการบนหน้าหลักของเกม ประกาศในเกม ให้ผู้เล่นคนอื่นๆรับทราบ และ/หรือช่องข่าวสารที่VNGสามารถเข้าถึง ข้อมูลของผู้เล่น คนอื่นๆของเกม.

วิธีที่ทางเราใช้ข้อมูลที่สะสมและตามกฏหมายที่กำหนดเพื่อใช้ข้อมูล

เป้าหมายของการสะสมข้อมูลและเก็บข้อมูลคือใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนบริการที่คุณต้องการและพัฒนาความสัมผัสของคุณเมื่อเล่นเกม นอกจากนั้น การที่ทางเราสะสมและเก็บรักษาข้อมูลของคุณยังมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้: ปรับปรุงและทำให้บริการ ความสัมผัสของผู้เล่นได้ดีที่สุด; สร้างไอดีเล่นเกมให้คุณและอนุญาตให้คุณสามารถเข้าเล่นเกมต่าง ๆ ของทางเรา; เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือด้านเทคนิคและอธิบายข้อสงสัยของผู้เล่น; เพื่อดำเนินการตามกฏหมายของทางเราในการจัดการปัญหาที่หากเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายทางเรากับคุณหรือกับผู้เล่นคนอื่น

วิธีการเข้าสู่ระบบเพื่ออัปเดตหรือส่งคำข้อร้องเพื่อลบข้อมูลที่คุณเคยส่งให้ทางเราจะทำเป็นอย่างไร?

หากคุณเคยลงทะเบียนสร้างไอดีกับทางเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลที่ทางเรากำลังเก็บไว้ คุณยังสามารถติดตามข้อมูลของตัวเองโดยการตั้งค่าไอดีในเกมหรือในหน้าหลักของเกม หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนสร้างไอดีกับทางเราหรือหาไม่เจอที่เพื่อเข้าสู่ระบบ คุณสามารถส่งคำขอร้องให้การเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขข้อมูลที่ทางเกมกำลังเก็บไว้โดยการส่งเอกสารคำขอร้องไปยังทางเรา ทางเราจะมีข้อมูลอย่างครบเพื่อพิจารณานามบัติและความต้องการของคุณเพื่อออกแผนช่วยจัดการปัญหาของคุณ ดังนั้น โปรดส่งคำขอร้องที่เป็นเอกสารไปยังอีเมล์ของทางเรา admin_store@vng.com.vn. หมายเหตุ ความต้องการของผู้เล่นที่อยากลบข้อมูลจะหมายความว่าทางเราไม่สามารถดำเนินการอนุญาติให้คุณในการใช้บริการของทางเราอย่างต่อเนื่อง และทางเราต้องการยุติความสัมพันธ์ในปัจจุบันและ/หรือใบสัญญาของคุณกับทางเรา

การร้องเรียนและรายงานที่เกี่ยวข้องกับเกม

ทุกข้อร้องเรียนหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับเกม VNGจะเป็นผู้ที่ตอบกลับ ทางช่องทางการดูแลลูกค้าออนไลน์เท่านั้น (online) (i) ในเกม หรือ (ii) ที่หน้า: https://support.vnggames.com/ หรือ (iii) เบอร์โทร 1900561558 และตาม หลักการดูแลลูกค้าและข้อเสนอแนะของ VNG ในขณะที่ได้รับการร้องเรียน

ในการดำเนินการร้องเรียนหรือรายงานเกี่ยวกับเกม บัญชีของคุณต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนระบุอย่างครบถ้วนเพื่อที่ VNG สามารถตรวจสอบและติดต่อได้ หากบัญชีของคุณไม่ได้รับการระบุอย่างครบถ้วนหรือหาก VNG มีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นไม่ถูกต้อง VNG สามารถปฏิเสธคำร้องขอของคุณจนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

คุณยอมรับและเห็นด้วยกับการดำเนินการร้องขอของคุณผ่านช่องทางช่วยเหลือลูกค้าโดยตรงและเป็นอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นทางการของ VNG ตามข้อกำหนดทางกฏหมาย พรบ.การใช้งานคอมพิวเตอร์

กฎหมายบังคับใช้

เงื่อนการใช้งานทั้งหมดถูกบังคับใช้และถูกอธิบายตามข้อกำหนดทางกฎหมายทุกประการอย่างครบถ้วนแล้ว

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าในเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานที่ถูกศาลแจ้งว่าไม่มีผลบังคับใช้ทางกฏหมายแต่เงื่อนไขในข้ออื่นๆยังถือว่ามีผลบังคับใช้ทางกฎหมายระหว่างผู้เล่นและVNG.

ในการที่VNGไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าไม่ว่าจะเรื่องหรือการกระทำใดก็ตามในเงื่อนไขข้อกำหนดนี้ไม่ได้มีความหมายว่าเพิกเฉยละเลยอำนาจหรือการดำเนินการจัดการใดดำเนินการหนึ่งหรือทั้งหมด และไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดของอำนาจต่างๆในการเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่างข้างต้น

หมด